تابع هش چیست؟

تابع هش

توابع هش یکی از ابزارهای اساسی به‌کار گرفته شده در بلاکچین می‌باشند.
توابع چکیده ساز و یا درهم ساز، توابعی هستند که داده ی ورودی با هر طولی را دریافت کرده و یک خروجی با طول مشخص تولید می‌کنند. این توابع یکطرفه بوده و با داشتن چکیده‌ی یک پیام نمی‌توان به اصل پیام دست یافت.
از طرفی،این توابع برای یک ورودی، همواره یک خروجی مشخص و منحصر به فرد را تولید خواهند کرد و اگر کوچکترین تغییری در ورودی ایجاد شود خروجی کاملا تغییر میکند.

یکی از مهمترین بخشهایی که در بلاکچین از توابع چکیده ساز استفاده می‌شود، در زنجیر کردن بلاکها به یکدیگر میب‌اشد. برای این منظور چکیده‌ی هر بلاک در بلاک بعدی قرار میگیرد. بنابراین اگر داده‌های هر بلاک تغییر کند، آنگاه چکیده‌ی بلاک تغییر کرده و در نتیجه تمامی بلاکهای بعد از آن بلاک نیز تغییر می‌کنند.

تابع SHA-256 یکی از مهمترین و پرکاربردترین توابع چکیده‌ساز می‌باشد.
خروجی Blockchain در این تابع به صورت زیر می‌باشد:
۶۲۵da44e4eaf58d61cf048d168aa6f5e492dea166d8bb54ec06c30de07db57e1

خروجی blockchain به صورت زیر میباشد:
ef7797e13d3a75526946a3bcf00daec9fc9c9c4d51ddc7cc5df888f74dd434d1