مصاحبه مهندس مهدی استوی با آرش سروری، فعال رسانه‌ایی

تهیه گزارش از آقای استوی توسط آقای آرش سروری، فعال رسانه ایی